Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

WYDZIAŁY

WYDZIAŁ KONTROLI PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG (WN)

naczelnik wydziału Anna Szczurko

Wydział Kontroli Produkcji, Handlu i Usług (WN) zajmuje się prowadzeniem kontroli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu artykułami nieżywnościowymi oraz usług dla ludności (z wyłączeniem zadań, zarezerwowanych do kompetencji Wydziału Kontroli Paliw i Nadzoru Rynku), w tym realizacją kontroli interwencyjnych podejmowanych w związku z otrzymywanymi informacjami o nieprawidłowościach.

W szczególności do Wydziału Kontroli Produkcji, Handlu i Usług (WN) należy:

 1. przeprowadzanie kontroli i wykonywanie innych działań określonych w obowiązujących przepisach,
 2. kontrola artykułów nieżywnościowych oraz świadczonych usług,
 3. opracowywanie projektów programów kontroli dostosowanych do aktualnych zadań i potrzeb,
 4. wydawanie w toku kontroli decyzji i żądań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
 5. sprawdzanie rzetelności obsługi konsumentów poprzez dokonanie zakupów kontrolnych produktów lub usług,
 6. zabezpieczanie dowodów potwierdzających stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, z wyłączeniem produktów łatwopsujących się lub ulegających innym szybkim zmianom biochemicznym,
 7. weryfikacja akt kontroli,
 8. opracowywanie wystąpień pokontrolnych,
 9. prowadzenie dochodzeń uproszczonych, zabezpieczanie śladów i dowodów przestępstwa, przygotowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, sporządzanie wniosków o ukaranie do sądów,
 10. załatwianie wpływających do Inspektoratu informacji o nieprawidłowościach,
 11. udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom,
 12. sporządzanie projektów decyzji, postanowień, zawiadomień o wszczęciu postępowań administracyjnych, pism do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych wymagających zatwierdzenia przez Wydział Prawno-Organizacyjny,
 13. doskonalenie metod kontroli, współpraca z organami ścigania, innymi organami kontroli, laboratoriami badawczymi oraz jednostkami uczestniczącymi w procesie oceny zgodności wyrobów,
 14. nakładanie mandatów karnych za ujawnione wykroczenia w ramach posiadanych uprawnień,
 15. prawidłowe i terminowe załatwianie spraw, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przeka¬zywanie ich do archiwum zakładowego po ostatecznym zakończeniu;
 16. współdziałanie z mass mediami w zakresie zleconym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę,
 17. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie planowania i realizacji zadań kontrolnych,
 18. analizowanie rynku, sygnalizowanie o zagrożeniach i występujących zjawiskach negatywnych, opracowywanie analiz problemowych, dokonywanie ocen funkcjonowania rynku na podstawie wyników kontroli,
 19. opracowywanie okresowych i doraźnych sprawozdań, analiz i informacji,
 20. prowadzenie rejestru wpływających informacji o nieprawidłowościach.

Dodatkowym zadaniem Wydziału Kontroli Produkcji, Handlu i Usług (WN) jest sporządzanie sprawozdań dotyczących informacji o nieprawidłowościach oraz porad i instruktaży udzielonych konsumentom i przedsiębiorcom.

kontakt: (12) 448-10-33 (naczelnik), (12) 448-10-34, (12) 448-10-35,
adres e-mail: wn@krakow.wiih.gov.pl

WYDZIAŁ KONTROLI PALIW I NADZORU RYNKU (WPR)

naczelnik wydziału: Teresa Gryglik

Wydział Kontroli Paliw i Nadzoru Rynku zajmuje się podejmowaniem i prowadzeniem czynności kontrolnych w zakresie: jakości paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów wymagań, stwarzania przez wyroby zagrożenia oraz niezgodności formalnych w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów; spełniania przez produkty ogólnych wymagań bezpieczeństwa w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów; przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

W szczególności do Wydziału Kontroli Paliw i Nadzoru Rynku należy:
 1. przeprowadzanie kontroli i wykonywanie innych działań określonych w obowiązujących przepisach,
 2. opracowywanie projektów programów kontroli dostosowanych do aktualnych zadań i potrzeb,
 3. wydawanie w toku kontroli decyzji i żądań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
 4. sprawdzanie rzetelności obsługi konsumentów poprzez dokonanie zakupów kontrolnych produktów lub usług,
 5. zabezpieczanie dowodów potwierdzających stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, z wyłączeniem produktów łatwopsujących się lub ulegających innym szybkim zmianom biochemicznym,
 6. weryfikacja akt kontroli,
 7. opracowywanie wystąpień pokontrolnych,
 8. prowadzenie dochodzeń uproszczonych, zabezpieczanie śladów i dowodów przestępstwa, przygotowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, sporządzanie wniosków o ukaranie do sądów,
 9. załatwianie wpływających do Inspektoratu informacji o nieprawidłowościach,
 10. udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom,
 11. sporządzanie projektów decyzji, postanowień, zawiadomień o wszczęciu postępowań administracyjnych, pism do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych wymagających zatwierdzenia przez Wydział Prawno-Organizacyjny,
 12. doskonalenie metod kontroli, współpraca z organami ścigania, innymi organami kontroli, laboratoriami badawczymi oraz jednostkami uczestniczącymi w procesie oceny zgodności wyrobów,
 13. nakładanie mandatów karnych za ujawnione wykroczenia w ramach posiadanych uprawnień,
 14. prawidłowe i terminowe załatwianie spraw, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przeka¬zywanie ich do archiwum zakładowego po ostatecznym zakończeniu;
 15. współdziałanie z mass mediami w zakresie zleconym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę,
 16. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie planowania i realizacji zadań kontrolnych,
 17. analizowanie rynku, sygnalizowanie o zagrożeniach i występujących zjawiskach negatywnych, opracowywanie analiz problemowych, dokonywanie ocen funkcjonowania rynku na podstawie wyników kontroli,
 18. opracowywanie okresowych i doraźnych sprawozdań, analiz i informacji,
 19. prowadzenie rejestru wpływających informacji o nieprawidłowościach.

kontakt: tel. (12) 448-10-42 (naczelnik), (12) 448-10-39, (12) 448-10-38

WYDZIAŁ PRAWNO - ORGANIZACYJNY (PO)

naczelnik wydziału: Łukasz Kozioł

Do zadań Wydziału Prawno-Organizacyjnego należy:
 1. sprawowanie obsługi prawnej Inspektoratu, bieżące śledzenie zmian w zakresie stanu prawnego, dotyczącego jego kompetencji i funkcjonowania oraz zapoznawanie pracowników innych komórek organizacyjnych z nowymi uregulowa¬niami prawnymi,
 2. szkolenie kadry inspektorskiej,
 3. kontrola prawidłowo¬ści działania i przestrzegania praworządności w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym oraz administracyjnym,
 4. udzielanie opinii, porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 5. opracowywanie planów pracy Inspektoratu oraz analiz, sprawozdań i informacji z wyników jego działalności,
 6. współpraca z odpowiednimi komórkami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 7. prowadzenie kontroli wewnętrznej w Inspektoracie,
 8. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,
 9. prowadzenie dochodzeń uproszczonych i ich nadzorowanie,
 10. prowadzenie rejestru aktów prawnych wydanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora,
 11. przedstawianie Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi propozycji stanowisk w sprawie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia, wnoszonych przez strony,
 12. weryfikacja akt kontroli, sprawdzanie i ostateczne opracowywanie dokumentacji zastrzeżonej do podpisu i decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora, o której mowa w § 21 pkt 2-5 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie,
 13. występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego,
 14. rejestracja decyzji, zawiadomień do prokuratury, dochodzeń uproszczonych, wniosków o ukaranie do sądów, orzeczeń sądowych i mandatów karnych,
 15. współdziałanie z mass mediami w zakresie zleconym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora,
 16. prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 17. sprawdzanie i uaktualnianie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Inspektoratu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
 18. przekazywanie spraw do archiwum zakładowego, prowadzenie dokumentacji biurowej zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt,
 19. koordynacja kontroli zarządczej Inspektoratu.

kontakt: tel. (12) 448-10-48,
adres e-mail: l.koziol@krakow.wiih.gov.pl

WYDZIAŁ BUDŻETOWO - ADMINISTRACYJNY (BA)

Główny Księgowy: Tomasz Mikulec

Zastępca głównego księgowego: Agnieszka Tłustowska

Do zadań Wydziału Budżetowo-Administracyjnego należy:
 1. opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu,
 2. opracowywanie materiałów do aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
 3. opracowywanie projektu planu finansowego i planu finansowego,
 4. opracowywanie projektów zmian w planie wydatków w zakresie wynikającym z upoważnienia Wojewody Małopolskiego oraz przekazywanie informacji o wprowadzonych zmianach,
 5. opracowywanie wniosków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Wojewody Małopolskiego w części dotyczącej Inspektoratu,
 6. opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz sporządzanie zapotrzebowań na środki budżetowe w Informatycznym Systemie budżetu Państwa TREZOR,
 7. opracowywanie analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetowych,
 8. sporządzanie sprawozdań,
 9. prowadzenie księgowości Inspektoratu,
 10. prowadzenie gospodarki funduszem płac oraz innymi przyznanymi środkami finansowymi,
 11. inicjowanie realizacji zadań związanych z inwestycjami, remontami po-mieszczeń i sprzętu Inspektoratu,
 12. prowadzenie spraw transportowych, administracyjnych, gospodarczych, socjalno-bytowych,
 13. prowadzenie gospodarki mandatami,
 14. prowadzenie zakładowego archiwum,
 15. współdziałanie z odpowiednimi komórkami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
 16. obsługa sekretariatu,
 17. wykonywanie zadań związanych z windykacją należności pieniężnych o charakterze publicznoprawnym,
 18. przygotowywanie materiałów (wniosków) do decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora w sprawach pracowniczych dotyczących zatrudnienia i płac, nagradzania, awansowa¬nia,
 19. prowadzenie akt osobowych, ewidencji oraz statystyki osobowej,
 20. koordynowanie działań w ramach służby przygotowawczej do służby cywilnej nowo zatrudnionych osób do pracy,
 21. prowadzenie rejestru skarg na pracowników Inspektoratu,
 22. prowadzenie spraw związanych z gospodarką etatami i polityką płac oraz przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy,
 23. sporządzanie projektów planów urlopów wypoczynkowych, czuwanie nad ich realizacją,
 24. opracowywanie projektów rocznych planów szkolenia pracowników, czuwanie nad terminowością i właściwą realizacją zajęć szkoleniowych, prowadzenie dokumentacji z tego zakresu,
 25. prowadzenie spraw obrony cywilnej - według odrębnych przepisów,
 26. przekazywanie spraw do archiwum zakładowego, prowadzenie dokumentacji biurowej zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

kontakt: tel. (12) 448-10-43 (główny księgowy), (12) 448-10-41, (12) 448-10-49 (kadry)
adres e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl

WYDZIAŁ DO SPRAW POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH (PRS)

naczelnik wydziału: Przemysław Kisielewski

Do zadań Wydziału do Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich należy:
 1. umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony (mediacja),
 2. przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu (koncyliacja),
 3. prowadzenie korespondencji ze stronami sporu i innymi właściwymi organami oraz sporządzanie wszelkiej, wymaganej dokumentacji prowadzonych postępowań,
 4. udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom w zakresie posiadanych kompetencji,
 5. opracowywanie wymaganych do zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 6. sporządzanie sprawozdania z działalności pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 7. prowadzenie listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług,
 8. koordynacja współdziałania z powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumentów.

kontakt: tel. (12) 448-10-44,
adres e-mail: k.kolacz@krakow.wiih.gov.pl, k.kasperek@krakow.wiih.gov.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Inspektor ochrony danych: Barbara Kołacz
adres e-mail: iod@krakow.wiih.gov.pl
tel.: 12-448-10-30

RZECZNIK PRASOWY
Rzecznik Prasowy: Magdalena Czop
adres e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl

Aktualizacja: 2024-05-06 15:28