Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

AKTY PRAWNE

Stały Sąd Polubowny działa na podstawie i w oparciu o:
  • ustawę z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.),
  • ustawę z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz. U. poz. 1356).
  • umowę o zorganizowanie Stałego Sądu Polubownego przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie z dnia 15 września 2017 r.
  • Zgodność z Zaleceniem 98/257/EC z 30 marca 1998 r. co do zasad działania sądów konsumenckich uwzględniających regulacje zawarte w rekomendacji Komisji 98/257/EC z 30 marca 1998 r. w sprawie zasad, jakie powinny spełniać ciała zajmujące się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich, tj.: zasady niezawisłości, kontradyktoryjności, przejrzystości, skuteczności, reprezentacji, legalności i wolności
Przydatne akty prawne:

  • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) ,
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)
Aktualizacja: 2018-03-23 09:48