Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Podstawowe informacje w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).

Inspekcja Handlowa jako podmiot horyzontalny, właściwy we wszystkich sprawach, dla których nie utworzono właściwego sektorowo, czyli wyspecjalizowanego podmiotu, jest uprawniona do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sprawach dotyczących m.in. sprzedaży konsumenckiej, przewozu towarów, turystyki oraz usług: deweloperskich, remontowo-budowlanych i edukacyjnych świadczonych przez podmioty niepubliczne.

Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe zakończenie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.

Postępowanie to charakteryzuje w szczególności:
- co do zasady brak kosztów;
- szybkość;
- dobrowolność udziału;
- bezstronność;
- poufność;
- atmosfera budowania wzajemnego porozumienia;
- satysfakcja z polubownego rozwiązania sporu.

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Komisji Europejskiej, na której publikowany jest wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

Postępowania prowadzone są przez podmioty uprawnione wpisane do Rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK.
Inspekcja Handlowa została wpisana w tym rejestrze pod numerem 6.

Aktualizacja: 2018-02-20 11:05