Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Osoby prowadzące postępowania

Inspekcja Handlowa zapewnia, aby osoby prowadzące postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich posiadały wiedzę i umiejętności w dziedzinie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, jak również ogólną znajomość prawa. Nadto Inspekcja Handlowa zapewnia, aby osoby prowadzące postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich działały w sposób niezależny i bezstronny. W tym celu zapewnia w szczególności, aby:

  1. sprawowały swoją funkcję przez wyznaczony okres (kadencję);
  2. nie mogły przyjmować instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli;
  3. ich wynagrodzenie nie było uzależnione od wyniku danego postępowania;
  4. mogły zostać pozbawione pełnienia funkcji przed upływem kadencji wyłącznie na podstawie obiektywnych przesłanek.

Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej pisemnie upoważnia pracownika Inspekcji do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Upoważniony pracownik Inspekcji jest osobą prowadzącą postępowanie w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Upoważnienie udzielane jest na czas określony.

Wojewódzki inspektor cofa pracownikowi Inspekcji upoważnienie przed upływem okresu, na jaki zostało udzielone, w przypadku:

  1. rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji;
  2. skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  3. choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań;
  4. złożenia rezygnacji.

Dane kontaktowe osób prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Krakowie:

Katarzyna Kołacz
e-mail:k.kolacz@krakow.wiih.gov.pl,  tel. 12 448 10 44

Krystyna Kasperek
e-mail:k.kasperek@krakow.wiih.gov.pl,   tel. 12 448 10 44Aktualizacja: 2017-09-18 11:29