Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Przebieg postępowania.

Wszczęcie postępowania

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego wszczyna się na wniosek złożony do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Wniosek może złożyć zarówno konsument, jak i przedsiębiorca.
Wnioski o wszczęcie postępowania należy składać w języku polskim. W tym też języku jest ono prowadzone.
Wszczęcie postępowania następuje z dniem doręczenia wniosku Inspekcji Handlowej. Strony sporu niezwłocznie otrzymują potwierdzenie złożenia wniosku. Wszczęcie postępowania przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie będzie biec na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Dwa sposoby rozwiązania sporu

Działania Inspekcji Handlowej polegają na umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron lub przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu.

Umożliwienie zbliżenia stanowisk stron następuje w toku tzw. mediacji. Postępowanie to ma na celu dojście do porozumienia stron sporu. Osoba prowadząca postępowanie nie ocenia racji stron i zachowuje neutralną postawę. Jej podstawowym zadaniem jest w szczególności ułatwianie komunikacji między stronami sporu.

Przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu to tzw. koncyliacja.
Postępowanie to polega na zaproponowaniu przez osobę je prowadzącą sposobu rozwiązania sporu, po uprzednim zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy z zastrzeżeniem, że propozycja ta może różnić się od żądania wnioskodawcy. Strony sporu mogą zastosować się lub nie do tej propozycji.

Wstępnym warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, jak była mowa wyżej, jest złożenie wniosku.

Wniosek powinien zawierać:
- oznaczenie stron sporu,
- dokładnie określone żądanie,
- wskazanie rodzaju postępowania, tj. mediacja lub koncyliacja,
- podpis wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. opis okoliczności sprawy,
  2. informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu oraz
  3. kopie dokumentów potwierdzających okoliczności podnoszone we wniosku.
Inspekcja Handlowa wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, jeżeli nie będzie on spełniał wymogów formalnych.

Przesłanki, na podstawie których Inspekcja Handlowa może odmówić rozpatrzenia sporu:

  1. wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
  2. spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;
  3. sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd;
  4. wartość przedmiotu sporu jest wyższa albo niższa od progów finansowych określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 36 ust. 12 ustawy o Inspekcji Handlowej /aktualnie brak jest uregulowań w tym zakresie/;
  5. wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
  6. rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Inspekcji.

Prawa stron w postępowaniu

W toku postępowania stronom zapewnia się możliwość udziału w postępowaniu poprzez przedstawienie stanowisk, dokumentów, dowodów oraz dostęp do stanowisk, dokumentów i dowodów przedstawionych przez drugą stronę, a także do opinii wydanych przez ekspertów wraz z możliwością ustosunkowania się do nich.

Na każdym etapie postępowania strony mogą skorzystać z pomocy osób trzecich, w tym osób świadczących profesjonalną pomoc prawną. Inspekcja Handlowa udziela stronom informacji o podjętym rozstrzygnięciu i jego uzasadnieniu.

W przypadku postępowania, gdzie stronom przedstawia się propozycję rozwiązania sporu (koncyliacja) strony mają prawo wycofania się na dowolnym jego etapie. Ponadto strony mogą nie wyrazić zgody na przedstawioną propozycję lub nie zastosować się do niej. Udział w postępowaniu nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a przedstawiona propozycja może różnić się od rozstrzygnięcia, jakie mogłoby zapaść w postępowaniu sądowym.

Podstawą rozwiązania sporu są przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Czas trwania postępowania

Wynik postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Inspekcja Handlowa przedstawia stronom w terminie 90 dni od dnia doręczenia wniosku o wszczęcie tego postępowania. Termin ten może zostać przedłużony w przypadku sporu szczególnie skomplikowanego. W tym przypadku Inspekcja Handlowa zawiadomi strony o każdym przedłużeniu, jednocześnie wskazując przewidywany termin zakończenia postępowania. Datą zakończenia postępowania jest dzień sporządzenia protokołu przez osobę prowadząca postępowanie; protokół jest doręczany stronom.

Postępowanie jest dla stron nieodpłatne. Niemniej w przypadku czynności podjętych w jego toku na wniosek stron, istnieje możliwość obciążenia ich kosztami.

Postępowanie może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody
Średni czas trwania postępowania przed tutejszym Inspektoratem wynosi 31 dni.

Aktualizacja: 2018-08-07 08:35