Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

TRYB POSTĘPOWANIA

Od złożenia wniosku do rozprawy

Aby wnieść sprawę do sądu należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu wraz z podpisanym co najmniej przez wnioskodawcę zapisem na sąd polubowny (dostępnym w zakładce "Do pobrania").
Od wniosku nie jest pobierana żadna opłata.
Jeżeli jednak podjęcie przez Stały Sąd Polubowny czynności jest połączone z wydatkami (np.: dowód z opinii rzeczoznawcy), sąd pobiera zaliczkę na pokrycie wydatków od strony, która o to wnosiła. Gdy obie strony sporu (przedsiębiorca i konsument) wniosą o przeprowadzenie określonych czynności lub sąd dopuści te czynności z urzędu, strony ponoszą koszty w częściach równych bądź innym stosunku. Decyduje o tym Stały Sąd Polubowny..

Tryb postępowania przed Stałym Sądem Polubownym:

 1. Złożenie wniosku (bezpośrednio, listownie lub email) - wniosek powinien dotyczyć sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, a także powinien być wypełniony i własnoręcznie podpisany.
 2. Przewodniczący po otrzymaniu wniosku:
  • dokonuje wstępnej oceny wniosku, czy może zostać on rozpatrzony przez Stały Sąd Polubowny oraz czy spełnia wymogi formalne. Jeżeli w wyniku wstępnego badania wniosku okaże się, że sprawie można nadać dalszy bieg Przewodniczący przesyła odpis wniosku wraz z załącznikami do strony przeciwnej
   z pisemnym zapytaniem
   , czy wyraża ona zgodę na rozpatrzenie sprawy przez Stały Sąd Polubowny.
 3. Przedsiębiorca lub konsument przedstawia pisemną propozycję polubownego załatwienia sprawy - ugoda wstępna.
 4. Przedsiębiorca lub konsument wyraża zgodę na rozpatrzenie sprawy przez Stały Sąd Polubowny - Przewodniczący wyznacza termin rozprawy, zawiadamiając o tym obie strony i jednocześnie wzywa je, aby w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zawiadomienia wskazały do składu orzekającego po jednym arbitrze z listy stałych arbitrów sądu. Jeżeli tego nie zrobią, wyboru arbitrów dokonuje Przewodniczący z urzędu.
 5. Przedsiębiorca lub konsument nie wyraża zgody - zwrot dokumentów do powoda - pozostaje możliwość złożenia pozwu do sądu powszechnego.
 6. Przedsiębiorca lub konsument nie przekazuje odpowiedzi w odpowiednim terminie - zwrot dokumentów - pozostaje możliwość złożenia pozwu do sądu powszechnego.

Jeżeli złożony wniosek nie dotyczy sporu, który może być rozpatrywany przez sąd (np.: spór dotyczy umowy ubezpieczenia, umowy bankowej, sporu pomiędzy przedsiębiorcami), Przewodniczący pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. W przypadku braków formalnych wniosku (np. nieoznaczenie lub niedokładne oznaczenie stron lub przedmiotu sporu, niepodpisanie wniosku), Przewodniczący wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu Przewodniczący zwraca wniosek wnioskodawcy. Sprawie nie nadaje się wówczas dalszego biegu.

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), Sąd może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy:

 1. wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
 2. spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;
 3. sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, sąd, inny właściwy podmiot albo sąd powszechny;
 4. wartość przedmiotu sporu jest wyższa albo niższa od progów finansowych określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 8;
 5. wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
 6. rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania sądu.
Aktualizacja: 2018-03-23 09:53