Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Inspekcja Handlowa od 70 lat stoi na straży praw konsumentów i interesów gospodarczych

Inspekcja Handlowa od 70 lat stoi na straży praw konsumentów i interesów gospodarczych

70 lat temu, dekretem z 21 września 1950 r. powołana została (wtedy jeszcze) Państwowa Inspekcja Handlowa. Od początku istnienia, do jej głównych zadań należały zabezpieczenie praw konsumentów i ochrona obrotu gospodarczego.

Dziś, Inspekcja Handlowa działa na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 r. Powołanych zostało 16 wojewódzkich inspektoratów, a każdy z nich obejmuje zasięgiem swojego postępowania jedno województwo.

Inspekcja Handlowa wchodzi w skład zespolonej administracji rządowej w województwie i pod szeroko rozumianym kątem organizacyjnym, podlega wojewodzie. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów natomiast, kieruje Inspekcją w zakresie m.in. organizacji kontroli o znaczeniu krajowym oraz jest administracyjnym organem drugiej instancji, który rozpatruje odwołania od decyzji Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.

Pomimo wyłączenia w lipcu tego roku z jej kompetencji kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Inspekcja w dalszym ciągu ma szeroki zakres działań. Zajmuje się m.in. poradnictwem konsumenckim, prowadzeniem postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i stałych sądów polubownych, dzięki którym przedsiębiorcy i konsumenci mogą polubownie załatwić spory, list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług, kontroluje przestrzeganie przez przedsiębiorców obowiązków informowania o cenach, wprowadzania do obrotu produktów, w tym np. zabawek i kotłów, bezpiecznych oraz spełniających wymagania prawne, czy też właściwej jakości paliw stałych i ciekłych. Jak bardzo potrzebne i skuteczne są przeprowadzane regularnie kontrole, można zaobserwować na przykładzie paliw ciekłych – na stacjach paliw wybranych losowo, odsetek prób, w których stwierdzono niespełnianie wymagań jakościowych w 2019 r. wynosił 1,86% (ON), 1,01% (benzyna) i 0,60% (LPG), podczas gdy w 2013 r. wynosił 5,42% (ON), 2,78% (benzyna) i 2,31% (LPG).

W tym roku, wyjątkowa sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała, że Inspekcja Handlowa część swoich sił skierowała do przeciwdziałania jej negatywnym skutkom. Inspektorzy z Krakowa i Delegatur udzielili konsumentom kilkuset porad dotyczących m.in. wzrostu cen, usług turystycznych i imprez kulturalnych, odwołanych lotów, zamkniętych placówek rekreacyjnych, obowiązku zasłaniania ust i nosa, godzin dla seniorów czy oznakowania i importu środków ochrony indywidualnej. Przeprowadzili również kontrole tzw. produktów antycovidowych, jak maseczki i środki do dezynfekcji, sprawdzili w lokalach usługowych, czy pobierana jest opłata covidowa i wydali kilkadziesiąt opinii celnych związanych np. z rękawiczkami, przyłbicami, goglami czy kombinezonami ochronnymi. Ze względu na to, że przeważająca część tych opinii była negatywna, Inspekcja Handlowa wstrzymała już na granicy wpływ na rynek produktów niespełniających krajowych i unijnych wymagań prawnych.

To tylko niektóre z czynności, jakie na co dzień podejmują Inspektorzy Inspekcji Handlowej, a ich działania związane z epidemią COVID-19, wciąż trwają.


* * * * * *


W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, obejmującego swoim zasięgiem województwo małopolskie, wchodzi Inspektorat w Krakowie oraz podległe mu Delegatury w Nowym Sączu i Tarnowie.

Inspekcją Handlową w województwie małopolskim od 11 kwietnia 2018 r. kieruje Joanna Jahn-Machowska, z wykształcenia ekonomistka, absolwentka podyplomowych studiów MBA, od lat związana z administracją państwową.

Poza opisanymi wyżej działaniami, Inspekcja Handlowa w Krakowie zarówno włącza się w akcje informacyjno-edukacyjne, jak np. kampanię Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi PRODUKT POLSKI – KUPUJ ŚWIADOMIE, ale też podejmuje własne, jak skierowana do przedsiębiorców Przedsiębiorco, pamiętaj o cenach!, czy też dedykowane konsumentom, dotyczące ich praw reklamacyjnych lub zwrotu towaru.

Każdy, kto chce uzyskać poradę z zakresu działania Inspekcji Handlowej lub zgłosić naruszenie prawa, może to zrobić np. telefonicznie, drogą e-mail czy też poprzez ePUAP. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej każdego Inspektoratu, dla małopolskiego – pod adresem www.krakow.wiih.gov.pl. Inspektorat w Krakowie działa również w mediach społecznościowych, można go obserwować na portalach Facebook i Twitter: @WIIHKrakow.

Aktualizacja: 2020-10-02 20:55