Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Wzajemne uznawanie towarów w państwach członkowskich Unii Europejskiej – ocena zgodności i kontrole wyrobów.

Wzajemne uznawanie towarów – ocena zgodności i kontrole wyrobów

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008

CEL REGULACJI

Celem niniejszego rozporządzenia jest wzmocnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez poprawę stosowania zasady wzajemnego uznawania oraz usunięcie nieuzasadnionych barier w handlu.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju towarów, w tym produktów rolnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 akapit drugi TFUE, a także do decyzji administracyjnych, które właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia wydał lub zamierza wydać w odniesieniu do wszelkich takich towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim.

ZADANIA PUNKTÓW KONTAKTOWYCH DS. PRODUKTÓW

Państwa członkowskie wyznaczają i utrzymują na swoim terytorium punkty kontaktowe ds. produktów oraz zapewniają, aby ich punkty kontaktowe ds. produktów miały wystarczające uprawnienia i dostęp do odpowiednich zasobów potrzebnych do właściwego wykonywania swoich zadań.

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY
Ministerstwo Rozwoju
Departament Spraw Europejskich
Punkt Kontaktowy ds. Produktów
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa (00-507 Warsaw)
e-mail: pcp@mr.gov.pl

Żródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/punkt-kontaktowy-do-spraw-produktow

Punkt Kontaktowy ds. Produktów (PCP) działa w Polsce od 2009 roku. Zadaniem PCP jest udzielanie informacji na wniosek podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego. Informacje mogą dotyczyć:

• polskich przepisów technicznych jakie obowiązują dla różnych kategorii towarów, • obowiązku uzyskania zezwolenia jeszcze przed wprowadzeniem na polski rynek określonych kategorii towarów, • danych kontaktowych właściwych organów na terytorium Polski, odpowiedzialnych za ocenę i /lub kontrolę różnych grup towarów, • środków zaskarżenia i procedur odwoławczych w przypadku pojawienia się sporu między właściwymi organami a podmiotem gospodarczym związanego z oceną lub kontrolą danego towaru, • wskazania danych kontaktowych Punktów Kontaktowych ds. Produktów działających w innych państwach członkowskich.

Organy odpowiedzialne za ocenę zgodności / kontrolę wyrobów w Polsce: Organy odpowiedzialne za procedurę oceny (kontroli) towarów w Polsce

INFORMACJE UDZIELANE PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE

Sposób udzielania informacji:
• elektroniczną (e-mail)
Formularz z zapytaniem należy przesłać na adres e-mail:
• wpr@krakow.wiih.gov.pl,
Termin na udzielenie odpowiedzi:
• 15 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zapytania dotyczącego wzajemnego uznawania towarów

Organ nie pobiera opłat za dostarczane informacje.
Zapytania można składać w języku polskim i angielskim.

Formularz zapytania:
Formularz zapytania do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie

PRZEPISY PRAWA KRAJOWEGO DOTYCZĄCE ZAKRESU KOMPETENCJI
INSPEKCJI HANDLOWEJ:

paliwa ciekłe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061691200/U/D20061200Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf

biopaliwa ciekłe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf

gaz skroplony (LPG)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf

sprężony gaz ziemny (CNG)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001094/O/D20161094.pdf
stałe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001890/O/D20181890.pdf

kotły na paliwo stałe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001690/O/D20171690.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000363/O/D20190363.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002549/O/D20192549.pdf

Aktualizacja: 2020-06-08 15:58