Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej – Joanna Jahn-Machowska podsumowuje działalność w roku 2021.

Rok 2021 był kolejnym rokiem walki z pandemią COVID-19. Pomimo niej, przeprowadziliśmy 1614 kontroli, z czego podczas 633 (39,2%) stwierdziliśmy różnego rodzaju nieprawidłowości.

Kontrolowaliśmy zarówno placówki detaliczne, hurtownie, produkcyjno-importowe, jak i zakłady usługowe.

Produkty.

Sprawdzaliśmy m.in. spełnianie wymagań dla zabawek, maszyn czy środków ochrony indywidualnej. Przykłady nieprawidłowości:
- kulki magnetyczne z wielokrotnie przekroczonym poziomem siły przyciągania,
- balony zawierające substancje uznawane za rakotwórcze,
- drzazgi w zabawce dla niemowląt,
- niedostateczna wytrzymałość podnośników samochodowych,
- pompy do wody brudnej ze zbyt krótkim przewodem zasilającym,
- maski, dla których nie przeprowadzono procedury oceny zgodności,
- naczynia żaroodporne niewytrzymujące różnicy temperatur,
- zbyt krótki w stosunku do informacji na opakowaniu czas spalania wkładów do zniczy.

W stosunku do każdego z kwestionowanych towarów, wspólnie z UOKiK oraz kontrolowanymi przedsiębiorcami, podejmowaliśmy działania zmierzające do wprowadzania do obrotu produktów wyłącznie właściwej jakości.

Paliwa ciekłe oraz gaz skroplony (LPG).

Na 160 badanych, stwierdziliśmy jedną benzynę silnikową Pb 98, która nie spełniała wymagań w zakresie parametru „prężność par”. Podkreślam, że był to pierwszy przypadek zakwestionowania paliwa ciekłego od 2018 r. W sprawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne i zawiadomiona Prokuratura. Z kolei na 25 badanych próbek gazu skroplonego, wszystkie spełniały wymagania. Ostatnim rokiem, w którym mieliśmy zastrzeżenia do gazu, był 2017.

Paliwa stałe.

Każdy przedsiębiorca, który sprzedaje paliwa stałe, ma obowiązek wystawienia „świadectwa jakości” (czyli dokumentu potwierdzającego, że dany rodzaj spełnia wymagania), przekazania klientowi jego kopii i przechowywania oryginału przez 2 lata. Na 107 kontroli, podczas których sprawdzaliśmy wywiązywanie się z tego obowiązku, tylko 4 przedsiębiorców (3,7%) nie wystawiło świadectwa jakości. Jest to spadek w stosunku do roku 2020, kiedy to na 122 kontrole, świadectw nie wystawiło 15 (12,3%).
W odniesieniu zaś do badań laboratoryjnych – zbadaliśmy 42 partie węgla, z których zakwestionowaliśmy 4 (9,5%), co stanowi nieznaczny wzrost do poprzedniego roku, kiedy na 38 badanych partii kwestionowaliśmy 3 (7,9%).
Nieprawidłowości dotyczyły niespełniania parametrów wskazanych w wystawionych świadectwach jakości i/lub w rozporządzeniu dotyczącym wymagań jakościowych, w zakresie np.: wartości wilgoci całkowitej, zawartości popiołu, zawartości podziarna i zdolności spiekania. Wszczęliśmy postępowania administracyjne, zawiadomiliśmy UOKiK i właściwe Prokuratury.

Usługi.

Przeprowadziliśmy 176 kontroli zakładów usługowych, zajmujących się świadczeniem usług bytowych, obrotu nieruchomościami, hotelarskich, gastronomicznych, parkingowych, rekreacyjnych i innych. Nieprawidłowości stwierdziliśmy aż w 59, tj. 33,5% (w 2020 r.: na 74, negatywne wyniki były w 14, tj. 18,9%). Przedsiębiorcy m.in. niewłaściwie informowali konsumentów o cenach, stosowali wagi z nieaktualnymi cechami legalizacji, czy nie przestrzegali zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przykłady innych działań.

Wydaliśmy dla organów administracji skarbowej 92 opinie celne, dotyczące np. środków ochrony indywidualnej, zabawek czy sprzętu sportowego. Opinie w 75 przypadkach były negatywne, co pozwoliło na zatrzymanie niewłaściwych towarów już na granicy państwa.

Zakończyliśmy 234 postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, z czego 147 w sposób pozytywny dla konsumentów.

Udzieliliśmy 7587 porad: 3817 dotyczyło gwarancji i rękojmi, pozostałe innych przepisów. Chcę zauważyć, że konsumenci i przedsiębiorcy mają coraz szerszą wiedzę i z roku na rok odnotowujemy spadki wniosków o udzielenie porady, na co mogą wpływać przeprowadzane przez nas za pośrednictwem mediów i mediów społecznościowych działania informacyjno-edukacyjne.

Małopolski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
Joanna Jahn-Machowska

Grafika przedstawia zdjęcie dokumentów z wykresami i tabelkami, rozłożone na biurku. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu widnieje logo Inspekcji Handlowej. Poniżej znajduje się tytuł: „Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie prezentuje dane z działalności za 2021 rok”. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu:  www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

Grafika przedstawia wykres dotyczący „Wadliwości wybranych artykułów nieżywnościowych w 2021 r.”. W środkowej części grafiki zlokalizowany jest wykres słupkowy który przedstawia, że: 78,6% skontrolowanych środków ochrony indywidualnej np. maseczek ochronnych było wadliwych, 69,6% skontrolowanych maszyn np. podnośników samochodowych było wadliwych, 66,7% skontrolowanych zabawek np. kulki magnetyczne bądź slimy było wadliwych w 2021r, ponadto 60% skontrolowanego sprzętu elektrycznego powszechnego użytku np. kable, lampa było wadliwe, zaś 15% skontrolowanych kosmetyków w 2021r. było wadliwych np. żele pod prysznic, co więcej 10% skontrolowanej chemii gospodarczej np. kapsułki do prania okazało się wadliwej oraz około 9,7% produktów włókienniczych np. odzieży okazało się wadliwych. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu widnieje logo Inspekcji Handlowej, zaś w prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu: „ www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

Na grafice w prawym górnym rogu zamieszczono logo Inspekcji Handlowej oraz wykres przedstawiający „Porównanie jakości paliw w latach 2014 – 2021”. Na wykresie można zaobserwować iż w 2014 roku zbadano 164 paliwa z czego 11 zakwestionowano, w 2015 roku skontrolowano 173 paliwa i zakwestionowano 6, zaś w 2016 i 2017 roku zbadano po 178 paliw z czego w 2016 zakwestionowano 4 z nich a w 2017 roku aż 8 ze zbadanych paliw. W 2018 roku zbadano 170 paliw i zakwestionowano jedno z nich. Ponadto w 2019 roku zbadano 152 paliwa, a w 2020 roku 155 paliw, ale żadnych nie zakwestionowano. W minionym 2021 roku zadano 160 paliw i zakwestionowano tylko jedno z nich. W prawym dolnym rogu grafiki znajduje się adres internetowy urzędu: „ www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

Na grafice w prawym górnym rogu zamieszczono logo Inspekcji Handlowej oraz wykres przedstawiający „ Kontrolę jakości paliw stałych w latach 2020-2021”. Na wykresie widać, iż w 2020 roku zbadano 38 paliw stałych i zakwestionowano 3 z nich, zaś w 2021 roku zbadano 42 paliwa stałe i zakwestionowano 4 z nich. Ponadto w prawej części grafiki przedstawiono wizualizację telefonu, na którego ekranie na niebieskim tle widnieją dane kontaktowe do WIIH w Krakowie „Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków, tel 12 – 448-10 – 30, e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl, oraz adres strony internetowej www.krakow.wiih.gov.pl.” Ponadto w prawym dolnym rogu grafiki znajduje się adres internetowy urzędu: „ www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW

Aktualizacja: 2022-02-08 10:08